Үйлдвэрийн аялал

Үйлдвэрийн гадна

yrtytr

tgreytr

Боловсруулах цех

jghkut

iutyuy

үйлдвэр (6)

ytuiyu

utyiuy

hjgituy

uytiuyo

үйлдвэр (4)

иутуй

utyiuyoi

үнэн зөв

gfhjytiu

Хэвний үйлдвэрлэлийн цех

utyiu

үнэн

үйлдвэр (9)

үйлдвэр (5)

ytruytr

Тарилгын цех

үйлдвэр (2)

үйлдвэр (1)

үйлдвэр (7)